Основни характеристики на Филтъртекс®:
Състав: 100% синтетични влакна с допълнителна армировка.
Площна маса: 430 и 520 гр/кв.м.
Ширина: 2,00 м.
Конфекциониране: на рула с дължина от 15 л.м. до 20 л.м., като при зададени размери от клиента се изработват и готови ушити филтърни ръкави.

 

 

 

 

 

“ФИЛТЪРТЕКС” -  физикомеханични показатели

Физико-механични показатели от лабораторни изпитания

Показатели

Филтъртекс 43

Филтъртекс 52

Филтъртекс А

Маса на единица площ (g/m2)

430

520

520

Въздухопропускливост (m/s)

0,70

0,50

0,50

Клас:  по DIN 24185/100
по EUROVENT
по EN 779

-
-
GS

-
-
GS

С3
EU9
-

Широчина (m)

2.1

2.1

2.1

Дебелина mm

2,8

2,9

2,9

Минимална здравина до скъсване    (daN/5cm)
- по дължина
- по ширина

 

40,0
60,0

 

50,0
80,0

 

40,0
75,0

Минимална разтегливост до скъсване (%)
- по дължина
- по ширина

 

80,0
70,0

 

70,0
60,0

 

60,0
60,0

работна температура (оС)

-30 до +140

-30 до +140

-30 до +130

устойчивост на:
- разредени киселини
- разредени основи
- окислители
- органични разтворители

много добра
добра
много добра
много добра

много добра
добра
много добра
много добра

добра
добра
добра
добра

регенериране (допуска се трикратно пране)

въздушен противопоток

въздушен противопоток

въздушен противопоток

Антистатични свойства

-

-

да

Физико-механичните показатели се определят
по методи, съгласно следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ

СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Специфична площна маса

БДС EN 29073 -1

Дебелина

БДС EN  ISO 9073 - 2

Здравина и разтегливост до скъсване

БДС EN 29073 -3

Въздухопропускливост

БДС EN  ISO 9237

Антистатична проводимост

БДС 15969 - 84